سپردن کار به کاردان

خدمات ما

 در مجموعه جهان پردازش نوین برعکس بیشتر همکاران اصراری بر انجام تمامی یک پروژه به صورت کامل توسط یک نفر وجود ندارد

که در اصطلاح عام به آچار فرانسه معروف هستند و در واقع غالبا اقیانوسی از معلومات هستند منتها به عمق یک بند انشگت!!!.

سیاست کلی ما سپردن هر بخش از یک پروژه به متخصص آن حوزه میباشد به عنوان مثال طراحی PCB توسط یک نفر طراحی بخش دیجیتال توسط یک مهندس متخصص طراحی بخش انالوگ توسط متخصصی دیگر و.... تا بتوانیم از حداکثر توانایی ها و تخصص های افراد مختلف البته با حفظ کیفیت بهره کافی را در انجام سفارشهای مشتریان ببریم..

UA-142316620-1